son haberler

Tanîn Gazetesi’nde Ünye – III

Yayınlanma Tarihi: 5 Ocak 2018 okunma

M. Ufuk MİSTEPE mistepe@gmail.com

Ben, bizi, Samsun’dan, doğrudan doğruya Trabzon’a gitmekten engelleyen koleraya teşekkür ederim. Çünki, bu sayede Samsun’dan Ünye’ye kadar yüz kilometrelik bir yolda pek kıymetli bir hazine olan bütün Canik Ovası’nı, Çarşamba ve Terme’yi, bu güzel Ünye’yi görmüş olduk. Bu yerlerden gelecek için pek ümîd verici hâtıralar edindik. Gönül; güzel, bir pırlanta kadar kıymetli, kalblere sâhib olan bu yerlerde günlerce kalmak, bu saygıdeğer vatandaşların arasında günlerce yaşamak istiyor, fakat, seyahatteki hız, az zamanda çok yer görmek zorunluluğu buna engel oluyor. Ben, Ünye’de, kalbimden bir şey kaldığını duyarak ayrılıyorum. (sh. 283)3

Güneş tam tepe noktasından yavaş yavaş batıya doğru yürümeye başlamış, bizi, Trabzon’a götürecek olan Gül-Cemâl Vapuru geleli bir sâat olmuştu. Sâat altıda (13.00 – 13.30 dolayları) sandallara bindik.

Gül-Cemâl Vapuru: Ünye’den uğurlama töreni. Gül-Cemâl ve Ünye’nin sevinci, vedâ, Gül-Cemâl Vapuru’nun genel görünüşü, düzen ve temizlikten eser yok. Bizim vapurumuz değil mi, istediğimiz yerde oturacağız. Vapurun içi bir sefâlet sergisi. Mürettebât ve garsonlar. Yemek zamanları belirsiz ve ağıza alınacak gibi değil. Kamaraların pisliği. Gül-Cemâl, hareket zamanını ve nerelere uğrayacağını bilmiyor. Süvâri üzgün. Burada biz, bizlik.

ERZURUM, 02 Ağustos 1911(Bu mektup 3 Ramazân 1329 hicrî, 27 Ağustos 1911 milâdî tarihli Tanîn Gazetesi’nde, “Samsun’dan – Trabzon’a” başlığı altında yayımlandı): Ünye’den, bizi, Trabzon’a götürecek olan Gül-Cemâl Vapuru’na kadar pek parlak ve samîmî bir uğurlama töreni yapılıyordu. Sevgili bayraklarımızla donatılmış birçok sandal, Câvid ve Nâci’nin bulunduğu sandalın etrâfını çevirmiş, güyâ, kardeşlik kucaklarına almışlardı. Okul öğrencilerinin bulunduğu sandalın görünüşü pek hoştu, geleceğin ümidi olan yavrularımız da bu uğurlamaya katılmış, vatan ve (sh. 283) hürriyet şiirleri okuyarak, misafirlere karşı, son misâfirseverlik görevlerini yerine getirmiş oldular. Sandallardan fişenkler atılıyor, duygular, denizden bulutlara doğru, güneşin ışığı altında, belirsiz gölgeler hâlinde yükselen, nurdan sütunlara emânet edilmek isteniyordu. Gül-Cemâl, Ünye’ye, bütün bütün yaklaşmaya cesâret edememiş, açıkta demirlemeye mecbur kalmıştı. Bunun için vapura, ancak yarım sâat sandal seyâhati yaptıktan sonra girebildik. (sh. 284)3

Osmanlı Seyr-i Sefâin Şirketi’ne (Osmanlı İmparatorluğu zamanında, gemi işletmek üzere kurulan kurumun adı. 1910 yılına kadar adı İdâre-i Mahsûsa olan bu kuruluş, 1910 yılında Osmanlı Seyr-i Sefâin Şirketi adını almıştır. Bu isim, Cumhuriyet Devri’nde Denizyolları olarak değiştirilmiştir) âid olan Gül-Cemâl, ikinci def’a Karadeniz postası yapıyordu. İlk seferi, Karadeniz sâhilleri halkında, vatanseverce gösterilere sebeb olduğu gibi bu ikinci gelişi de Ünye için bir bayram günü sevinci vermişti.

Ünye halkı, sandallarla vapura gidiyor, dolaşıyor ve her tarafını geziyorlardı. Senelerden beri limanlarına bir Osmanlı gemisinin uğradığını görmeye görmeye, üzüntü ve ümîdsizliğe kapılmış olan Ünyelilerin, vapurdan çıkarken yüzleri güldüğü görülüyor, göğüsleri iftihâr ve gururla şiştiği duyuluyordu. Yaratılıştan denizci ve gemici birer deniz aslanı olan bu halkın, bulundukları yerin gereği ve aralarından mirâs kalan yetenekle dolu oldukları pekiyi anlaşılıyordu. Bu samîmî gösteriler, gelecek için ne kadar ümîd vericiydi. Birkaç seneye kadar denizlerde şan ve şerefle dolaşacak Osmanlı bayrağının nâmûsunu yükseltecek olan donanmamızın ruhunu meydâna getirecek olan bu sâhiller halkının, bir Gül-Cemâl’e karşı bile kalblerinin heyecânlandığını görmek, atalardaki kahramanlık kanına, torunların tam bir değerle, mirâscı olduklarını anlamak, kalbe ne büyük bir gurur ve iftihâr neşesi aşılıyordu.

Vapura çıktıktan ve yerleştikten biraz sonra Sayın Ünyelilerle hazîn ve samîmî bir vedâ yapıldı.Onlar, tekrar sandallarına binerek geri döndüler, biz de yirmi dört sâat kadar misâfiri olduğumuz vapuru, bu seyyâr evi dolaşmaya başladık. Osmanlı Seyr-i Sefâin Şirketi’nin(sefine = gemi; sefâin = gemiler), İngiltere’den satın aldığı Gül-Cemâl Vapuru, dört direkli ve iki bacalı idi. Kanada hattına işleyen vapurun teknesi yirmi, makineleri on beş senelik olmasına göre bizim için yeni demekti. On sekiz mil hıza sâhib olan Gül-Cemâl, genel olarak on iki – on üç mil yapıyordu. (sh. 284)

Vapurun yolcuları pek kalabalık, yüzlerce idi. Birinci ve ikinci sınıf kamaraları hemen bütünüyle tutulmuş, güverteleri ise müşteri ile hıncahınç dolmuştu, vapurun salonları, kamaraları, güverteleri şık ve düzenliydi. Doğrusu, bu süs ve gösterişiyle insân, Gül-Cemâl’in böyle küçük iskelelere değil, büyük denizlerde işlemesini, meselâ Sûriye ve Mısır postasına ayrılmasını arzu ediyordu.

Gül-Cemâl, Ünye’den, alaturka sâat sekizden (16.00 dolayları) sonra hareket edebildi.Bundan sonra vapurda yalnız yolcular kalmış olduğundan, görünüş daha özel bir (sh. 284) durum kazandı.(sh. 285)

Ünye’den Giresun’a: Karadeniz ve Anadolu sâhilleri. Fatsa, Ordu. Giresun, en bayındır ve düzenli şehirlerden biri. (sh. 286) Gül-Cemâl’in hayâtının acı kaderini, yine kadere, rastlantıya terk ederek, Ünye’den sonra Karadeniz’in bozulmamış ve samîmî kucağında, hoş bir şekilde devâm eden seyahatimizin zevk ve hazlarına, okuyucularımızı hiç olmazsa hayâlen ortak etmeye çalışmak, daha hoş bir görevdir. (sh. 287)

Gül-Cemâl, Ünye’den, on yedi Temmuz Pazarertesi günü ancak, sâat dokuzdan (4.30 – 5.00 arası) sonra hareket edebilmişti. Karadeniz; hakkında öteden beri işittiğimiz fırtınalar, öfkelenmeler ve hiddetlerle dolu, korkunç hikâyeleri yalancı çıkarmak, o söylentilerin pek abartmalı birer iftirâ olduğunu anlatmak istiyormuş gibi sâkin ve hoştu.

Gül-Cemâl, senelerden beri Osmanlı sancağı göremeyen Karadeniz’in yeşil sularından okşayıcı buseler alarak, Ünye’nin karşısındaki güzel burnu dolaşıyordu. Burada, İstanbul’a gitmekte olan kırmızı bacalı Hilâl Vapuru’yla buluştu. Vapurlar, birbirlerini selâmladılar. Burnu dolaştıktan sonra diğer bir körfezcik, gayet güzel ve Karadeniz’in hırçın, coşkun zamanlarında gemilere selâmetle demir attıkları bir yer olan tabiî bir limâna giriyorduk. Yeşil ağaçların arasında tepelerde beyâz ve temiz evler görülüyordu. Daha içeri tarafta ise Fatsa bulunuyordu. (sh. 287)

Gül-Cemâl, Ordu önünde demirlediği vakit, kâinat kırmızı, pembe ve esmer renklerin ahenkli bir karışımıyla belirsiz bir şekil ve renkteki hayâlî elbisesini, tuvaletini değiştiriyor, gecelere mahsus, siyâh tuvaletine giriyordu. Vapur, zâten Ordu’da pek az kalacağından çıkmak imkânı yoktu. Ordu’yu göremediğimize çok üzgündük. Ordu’dan bir hey’et vapura geldi. Hürmetlerini bildirdi. Salonda bir kabul resmi yapıldı. Onların, Ordu’ya çıkmak için direnmeleri zorunlu olarak reddolundu. Vapurun pek yanına demirlediği Ordu’nun görünüşü pek güzeldi. Genel görünüşüne, binâlarına bakılırsa, Karadeniz’in en bayındır iskelelerinden biri olduğu anlaşılıyordu. (sh. 288)

İstanbul’dan Samsun’a ve sonra Ünye’den Trabzon’a kadar deniz yolculuğumuz, birçok fedakârlıklara katlanarak bile ele geçmeyecek bir geziydi. Bu yolculuktan insân, mâddî hayâtın ezici, kemirici gereklerinden, dedikodularından, kalbe üzüntü veren etkilerinden sıyrılıyor ve yalnız tabiatla, onun lekesiz, samîmî levhasıyla karşı karşıya kalıyordu. Bunun için bu seyâhat, ruhu ve ma’nevî kuvvetleri temizliyor, uyandırıyordu. (sh. 290)3

KAYNAKÇA :

3ŞERÎF, Ahmet –Anadolu’da Tanîn, Haz. BÖREKÇİ, Mehmet Çetin – I. Cilt, TTK Yy. II. Dizi – Sayı: 34, 1999, Ankara, 536 sayfa, Ünye Pasajları: 267, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 290. sayfalar.

Siz de yorum yapın, görüşlerinizi belirtin.

Yazarın Diğer Yazıları

Yazarın tüm yazıları.

Canik Sancağı ve İdarecileri – III

16 Mart 2018 okunma
1350 yılı ilkbaharında kaleme alınmış olduğu kabul edilen ve İlhanlı Devleti’nin bütçesi olarak bilinen Risâle-i Felekiyye’ye göre, Hoca Necmeddin el-Hoyî uhdesindeki Memleket-i Rum’un orta memleketler olarak addedilen kısmında Etrak-ı Vilayet-i Canid yer... Devamını Oku

Tarihî Değerlerimiz – III

9 Mart 2018 okunma
Değerler, üzerinde çok durulan bir konu olmasına rağmen henüz kavramsal olarak yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir (Anar, 1983:8; Dilmaç, 2002). Değerlerle ilgili tartışmalar; değerlerin tanımı, kaynağı, relativ mi yoksa mutlak mı oldukları, önem... Devamını Oku

Tarihî Değerlerimiz – III

2 Mart 2018 okunma
Değerler, üzerinde çok durulan bir konu olmasına rağmen henüz kavramsal olarak yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir (Anar, 1983:8; Dilmaç, 2002). Değerlerle ilgili tartışmalar; değerlerin tanımı, kaynağı, relativ mi yoksa mutlak mı oldukları, önem... Devamını Oku

Osmanlı Ağacı Gövdesindeki Kurt – I

23 Şubat 2018 okunma
Ünye’de Feyziye Mektebi adıyla eğitim ve öğretime başlayan okulun Anafarta İlkokulu olarak günümüze ulaşan tedrisat dönemine dair daha önce yayımladığımız dört bölümlük tarihçe çalışmamız1 bizi Osmanlı Dönemi’nin bazı olaylarını aydınlığa... Devamını Oku

Ünye’nin Demografik Yapısı – III

16 Şubat 2018 okunma
1657 yılında vefat ettiği muhtemel olan Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Ünye’yi, Canik Sancağı sınırları içerisinde göstermekte, ancak Ünye sınırları dâhilinde olan ve merkez şehre 5 km uzaklıkta bulunan Cevizderesi ve Çöreği’yi ayrı kazâ... Devamını Oku

Sarı Yazma’da Terme Ve Ünye – II

9 Şubat 2018 okunma
Şâir ve romancımız Mehmet Rıfat ILGAZ’ın babası Hüseyin Vehbi Bey medrese eğitimi görmüştür. 35 yıl Düyûn-ı UmûmiyeMemuru olarak çalışmıştır (1865 Bartın-1928 Terme); anası Fatma Hanım (1870 Bartın-1952 Tosya)’dır.ILGAZ, babasının nüfuzunu... Devamını Oku

Strabon Ünye’den Bahsediyor Mu?

2 Şubat 2018 okunma
Milât öncesine giriş yapabileceğimiz en değerli güvenilir kaynak Strabon’un Geographika adlı eseridir. Milâdî I. yüzyılda yaşayan meşhur Amasyalı Coğrafyacı Strabon (M.Ö. 64 – M.S. 24), Roma Cumhuriyeti Dönemi’nin tarihçi, coğrafyacı ve filozofudur.... Devamını Oku

Tarihî Değerlerimiz – II

26 Ocak 2018 okunma
1847 yılında Ünye’ye gelen Xavier Hommaire de Hell Ünye Kalesi için “… kayaya oyulmuş bir anıt (kaya mezarı) bulunuyor. Daha çok Bizans işine benziyor. Bir kartalın döküntüleri (Roma İmparatorluğu’nun bir simgesi) alınlıkta görünebilir.”... Devamını Oku

Canik Sancağı ve İdarecileri – II

19 Ocak 2018 okunma
Doksan Üç Harbi (1877/78) ve sonrasında Anadolu, Rumeli ve Kafkaslardan yoğun bir göçe sahne oldu. Bunlar arasında “Batum Muhacirleri” diye kaynaklara geçen bir grup muhacir Trabzon Vilâyeti’ne bağlı Samsun, Ünye, Fatsa ve Ordu sahasında iskân... Devamını Oku

Ünye’nin Demografik Yapısı – II

12 Ocak 2018 okunma
07 Nisan 1404’te Ünye’ye ulaşan Ruy Gonzales de Clavijo, ‘Timur Devri’nde Semerkand’a Seyahat’ adlı eserinde “Tepelerde evler görünüyordu. Ahalinin çoğu Rum’du. Bize kalenin etrafında 300 kadar Türk bulunduğu söylenmişti.” bilgilerini aktarır.12... Devamını Oku