son haberler

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI

13 Ocak 2017 okunma

Hazırlamış olduğum “Ünye Makaleleri” adlı beş ciltlik çalışma, kapsam olarak 600’ün üzerinde makaleyi barındırmakta. Daha önce ele alınmış olmakla birlikte bu devâsa çalışma içerisinde de zikredilmesinde yarar gördüğüm “Ertuğrul Fırkateyni Faciası”nı fazla detaylara girmeden Ünye bağlamında sizlere aktarmaya çalışacağım. Malûmunuz olduğu üzere Ertuğrul Fırkateyni, 18 […]

ÜNYE MÜFTÜLERİ – IV

30 Aralık 2016 okunma

4 – Müftü Tokatlızâde Hacı Hasan Tahsin Efendi: Tokat’tan hoca ve hâfız olarak gelmiştir. 1870 – 1900 yılları arası hem Müftülük yapmış ve hem de Sadullah Efendi Medresesi’ni halkın yardımı ile yaptırarak, Müderrislik (Hocalık) yapmıştır. Uzun süre Müderrislik ve Müftülük’te bulunmuştur. Ünye’de ölmüştür. Kabri Saray […]

HAZİNEDARLAR AİLESİ

23 Aralık 2016 okunma

Mösyö Ramire VADALA (1879 – 1957).. “SAMSOUN Passé – Présent – Avenir”1 adlı 159 sayfalık kitabında ‘Samsun’da 1925 yılından 1934 yılına kadar Fransa Konsolosu olarak görev yapma şerefine nail oldum’ diyor. Eserinde Samsun’un geçmişteki, o zamandaki ve gelecekteki yaşantısını birçok yönleriyle detaylandıran VADALA, kitabının 21 […]

Komnenosların Karadeniz Hâkimiyeti Ve Ünye – I

16 Aralık 2016 okunma

Ege’den ve Yunanistan’dan ticaret yapmak amacıyla Karadeniz Bölgesi’ne gelen Miletli, Foçalı ya da Atina göçmeni çeşitli topluluklar, M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren Sinop ve Trabzon’dan başlamak üzere Karadeniz’in güney sahiline koloniler kurmuşlardı. Onlar bölgeye geldiğinde Karadeniz’in adı kaynaklarda İSKİT DENİZİ (Pont Aşkenaz) adıyla anılmaktaydı. Tevrat’ta İskitlere […]

Kamus-Ûl A’lâm’da Ünye Ve Hinterlandı – II

8 Aralık 2016 okunma

Ünye kazasıyla Kavak nahiyesinde güzel bir nevi alçı çıkar. Samsun şehri Karadeniz sevahil-i Osmaniyesinin en işlek iskelelerinden olup, Bağdat Caddesi’nin mebdei (başlangıcı) olduğu gibi sair iskeleleri dahi oldukça işlek olup livanın ithalât ve ihracatından başka Sivas ve Ankara ve Ma’mûratü’l-Azîz gibi Anadolu’nun iç taraflarında bulunan […]

Ünye ve Hinterlandında Çepni Türkmenleri’nin Sünnîleştirilmesi – VII

30 Kasım 2016 okunma

1869 tarihli Ma’ârif Nizamnâmesi’nin 23. maddesine göre Rüşdiyelilerin ders programında şu derslerin mevcudiyeti görülmektedir; Mebadi-i Ulûmu Diniye (Din İlimlerine Giriş), Lisân-ı Osmanî Kavaidi (Dilbilgisi), İmlâ ve İnşa, Tertib-i Cedid üzere Kavaid-i Arabiye ve Farsiye, Tersim-i Hudud, İlm-i Hesap, Defter Tutmak Usûlü, Mebadi-i Hendese, Jimnastik. Rüşdiyelerin […]

Kamus-Ûl A’lâm’da Ünye ve Hinterlandı – I

11 Kasım 2016 okunma

Arnavut asıllı Osmanlı yazarı, ansiklopedist ve sözlükçü olan Şemseddin Sami (Fraşırî) (01.06.1850, Fraşır – 01.07.1904, İstanbul), ilk Türkçe roman olan ‘Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın (1872), ilk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ûl A’lâm‘ın (1889 – 1898) ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî‘nin […]

ORDULU ŞÂİRE FITNAT HANIM – V

28 Ekim 2016 okunma

Henüz genç iken ailesinin israrı üzerine evlendi.(2) Validesi hanım, teehhülden sonra da kızlarının tahsil işini gevşetmediler, fakat Fıtnat, bu evlenme işinden memnun değildi. Zevcile geçinemedi. Az zaman içinde ayrılmıya mecbur kaldı. Bilahare Bahriye Nezareti mektupçusu Mehmet Ali Efendiye vardı.(3) (1) Canikli Hacı Ali Paşa ile […]

ÜNYE MÜFTÜLERİ – III

7 Ekim 2016 okunma

3 – Müftü Hacı Yusuf Bahrî Efendi : Ünye’nin Taflancık Köyü’nde doğmuştur. Uzun müddet Sadullah Efendi Medresesi’nde Müderrislik (Hocalık) yapmış ve 13 Kasım 1883 (R. 1 Teşrinisâni 1299) – 1884 yıllarında çok kısa, ikincisi ise 1909’dan 1915 yılları arasında olmak üzere 2 devre Müftülük yapmıştır. […]

Ünye Ağzında Kelimeler Ve Deyimler – II

30 Eylül 2016 okunma

Türkiye Türkçesi ağızları, Türkçe’nin canlı müzesidir. Ağız araştırmaları açısından yeterli çalışmaların yapılmadığını düşündüğümüz bölgelerden biri de Ordu ili ve yöresiydi. Yaklaşık yedi yüz yıldır Türk vatanı olan ve en az sekiz Oğuz Boyu’nun (Çepni, Eymür, Karkın, Alayundlu, Bayat, Bayındır, İğdir, Üreğir) yerleştiği bu bölgenin akademik […]