son haberler

Pontus Ünye’sinin Trajik Olayları – I

31 Mart 2017 okunma

Pontus Merkez Kurulu’nca 1922’de kaleme alınarak yayımlanmış 29 sayfalık bir KARA KİTAP (Black Book – Livre Noir), daha doğrusu bir broşür elime geçti. Broşürün adı “KARA KİTAP – Pontus’un Trajedisi”.1 Adından da çağrışım yapacağı üzere yanlı bakış açısıyla tek taraflı değerlendirmelere yer veren ve konuları […]

Ünye Ağzında Kelimeler ve deyimler – III

24 Mart 2017 okunma

Ağız araştırmalarında dikkate alınması gereken değişkenlerin başında, o ağzı konuşanların mensup bulunduğu etnik gruplar gelir. Çünkü etnik gruplar, ağızları doğuran, geliştiren ve değiştiren sosyal birliklerdir. Ancak, etnik gruplar, tıpkı diğer sosyal birlikler gibi hem iç hem de dış etkilerle sürekli olarak değişirler. Etnik gruplar, başka […]

Ünye Müftüleri – V

17 Mart 2017 okunma

1320 – M. 1902 tarihli yirminci Trabzon Vilâyeti Salnâmesi’nin 254 ve 261. sayfaları Samsun, Bafra, Çarşamba ve Terme kazaları ardından Ünye Kazası’na tahsis edilmiştir. Ardından Fatsa kazası ile Lâzistan Sancağı verilerine geçilmektedir. Ünye Kazası Kaymakamı İbrahim Halil Paşa mir-i miran, Naib Halil Hakkı Efendi, Daire-i […]

Ünye’de Hazinedârzâde Hanedanlığı

11 Mart 2017 okunma

Haznedârzâdeler, II. Mahmut zamanından itibaren Tanzimat Dönemi’nin başlarına kadar Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon valiliği, Canik ve Karahisar-ı Şarkî muhassıllığı, Gönye mutasarrıflığı ile Faş ve Anapa muhafızlığı gibi önemli devlet görevlerinde bulunmuş kişilerin mensubu bulunduğu bir hanedandır.1 (sh. 7) Hanedanın kurucusu Süleyman Paşa başta […]

Çarşı hamamı ya da Ermeni Surp Minas Kilisesi – II

4 Mart 2017 okunma

Kilise, 1831 yılında inşâ edildiğine göre ve buharlı gemilerin icadı ve öncesindeki diğer sebepler ardından başta Kırım ve Rusya olmak üzere denizci nüfus ile Fatsa ve Ünye’den göçen Ortodoks Ermeniler geride kalan kiliselerini Protestanlara ve Müslümanlara satmak zorunda kalmışlar, Müslümanlar tabii ki bunu hemen câmiye […]

Pontus Cumhuriyeti Hayâli ve Ünye – I

24 Şubat 2017 okunma

Pontus veya Pont Euxim, eski Yunanlıların Karadeniz’e verdikleri bir isimdir.1 Eski çağda Grekler Karadeniz’e “deniz” manâsında “Pontus” adını vermişlerdir.4 Pontus adı genellikle Doğu Karadeniz sahilleri için kullanılmakla beraber, tarif ettiği alan zaman zaman değişiklik göstermiştir.1 Karadeniz’in güney sahillerine de aynı isim verilmiş ve bölge sakinlerine […]

Komnenosların Karadeniz Hâkimiyeti Ve Ünye – II

3 Şubat 2017 okunma

Panaretos’un kaydına göre Ünye’yi ele geçirmelerinden kısa süre sonra harekete geçen Aleksios, 14 Ağustos 1379’da kızı Eudokia’yı Taceddin Bey ile evlendirmek için Trabzon’dan ayrılmıştı. Ancak Trabzon’u kuşatmak üzere Türkmenlerin şehre yürüdüğünü haber aldığında Giresun’dan geri dönen Aleksios, tehlikeyi bertaraf ettikten sonra yeniden yola çıkmış, 08 […]

Çarşı Hamamı ya da Ermeni Surp Minas Kilisesi – I

30 Ocak 2017 okunma

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan bütün dinlerde, ibadethanelere büyük önem verilmiştir. Hem ilkel kabile dinlerine hem de bütün semavî dinlere mensup insanlar, içinde ibadet edecekleri mâbetler inşâ ederek bu mekânlara kutsiyet atfetmişlerdir. Mâbetler, insanlığın kültürel alt yapısını teşkil eden temel yapılardır. Kutsî yapılar, diğer tarihî […]

FEYZİYE MEKTEBİ’NDEN ÜNYE ANAFARTA OKULU’NA – IV

20 Ocak 2017 okunma

Prof. Dr. İsmail Kılıç KÖKTEN Hoca’nın en büyük hedeflerinden olan Ünye’ye Müze Kazandırma Projesi gerçekleşmediği için bu buluntular Ankara’da bulunan müzelerde teşhir edilmektedir. 1962 yılında Prehistorik endüstri eserleri ilk olarak Anafarta İlkokulu’nda sergilenmiş ve müze olmadığından Paleolitik, Mezolitik ve Prehistorik endüstrilere ait buluntuların bir kısmı […]

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI

13 Ocak 2017 okunma

Hazırlamış olduğum “Ünye Makaleleri” adlı beş ciltlik çalışma, kapsam olarak 600’ün üzerinde makaleyi barındırmakta. Daha önce ele alınmış olmakla birlikte bu devâsa çalışma içerisinde de zikredilmesinde yarar gördüğüm “Ertuğrul Fırkateyni Faciası”nı fazla detaylara girmeden Ünye bağlamında sizlere aktarmaya çalışacağım. Malûmunuz olduğu üzere Ertuğrul Fırkateyni, 18 […]