son haberler

Ünye – Deniz Dibinde Yaşam

28 Şubat 2020 okunma

Yaklaşık 100.000 adede varan dijital görsel arşivimdeki dikkatimi çeken hususlardan biri Ünye’mizde “sualtı yaşamına dair çekimlerin eksikliği” idi. Bu konuda yazılı literatür kıtlığı ve yayımlanmış araştırma sonuçları da bâkir alanlardan birini teşkil etmekte… Malûmunuz olduğu üzere 1992 Bükreş Sözleşmesi’ne göre “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu” […]

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – III

21 Şubat 2020 okunma

M.Ö. 1780’lerde, henüz tam bilinmeyen ama Mezopotamya’daki politik ve etnik hareketlerle bağlantılı olduğu sanılan nedenlerle, İç Anadolu ile Asur arasındaki ticaret bağlantısı aniden kopar. Yukarı Dicle ve Fırat kıyısındaki devletlerde ve Güneydoğu Anadolu sınırındaki tepelerde Huriler (bkz. Macqueen, J.G., Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, sh. […]

Hellenler ve Eski Yunan Masalları

14 Şubat 2020 okunma

“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.” diye anlamlı bir sözle başlamıştı sunuşuna Sayın Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin GENÇ Bey.1 Xenophon’un ANABAΣIΣ adlı eserinde Ellinas / Ellinon [Έλληνας / Ἑλλήνων (Hellen / Hellenler – okunuşu Helen)] olarak adlandırılan bir kısım paralı […]

Ünye Gümrüğü – IX

7 Şubat 2020 okunma

04 Ağustos 1904 tarihli Servet-i Fünûn Dergisi’nde “Kasabanın müessesat-ı medeniyye ve diniyyesi ahiren inşâsına muvaffak olunan Ortaçarşı Câmi-i şerifi, kadîmen mevcut bir Hükûmet Konağı, Askerî Dairesi, Depo, Telgrafhâne, Beledî ve Liman Dâiresi gibi ebniyelerdir. Bu son senelerde Belediye’ye ait olmak üzere demirden bir iskele vücuda […]

Millî mücadelede ve Seferberlikte Karadenizli Din Adamları – II

3 Şubat 2020 okunma

Unutulmamalıdır ki Şark Meselesi (La Question d’Orient), bizlere göre ehl-i İslâm ile gayri Müslimlerin, yani hak ile bâtılın kavgası, emperyalistlere göre de süreci halen devam eden Osmanlı topraklarının paylaşılması meselesi halini almıştır. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Anadolu topraklarına ayak bastığında, O’nu karşılayanların başında […]

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Ünye

24 Ocak 2020 okunma

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO’nun (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme’sinin amacı; üstün evrensel değer’e sahip kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Türkiye, 1983 yılında […]

Doğu Karadeniz Rumları ve Ünye – II

24 Ocak 2020 okunma

Giresun Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin Marsilya’ya yerleşmiş olan tüccar oğlu Konstantin Konstantinides, 1917 yılı Ekim ayında üzerinde “Ey, Pontus vatandaşları, ayaklanınız! Hür milletlerden yüksek hayat ve bağımsızlık haklarınızı isteyiniz.” yazılı resimli posta kartları bastırarak dağıtmış, 04 Şubat 1918’de Marsilya’da topladığı ilk Pontus kongresinin başkanlığına seçilmesinin […]

Asurlular Dönemi’nde Karadeniz ve Ünye – II

17 Ocak 2020 okunma

Türkçe yazılı kaynak olarak“Ünye’nin Tarihçesi” başlığına ilk kez 1930 baskılı “Resimli Ünye Rehberi” adlı eserde rastlamıştım. Risalede «Ünye kral (Sarokin) zamanında Asurîlere intikal etmiş ve kablelmilât (M.Ö.) 722’de (Kapadokya) hükûmetinin eline geçmiştir. Bir müddet sonra Mısırlıların ve tekrar Asurîlerin idaresinde bulunmuş ve bir müddet te […]

Fetihten Günümüze Ünye Vakıfları – III

10 Ocak 2020 okunma

Meşrutiyet Devri’nde Ünye kazası Söylemez köyünde muhtar Ali Ağa ibni Hurşit Vakfı (Vakfedilen şart kuruş 1500) gibi birçok yörenin vakıf paraları, bir torbada muhafaza edilir ve torba üzerinde vâkfın adı bulunurdu. Mütevelliler yani vakfı idare eden kişilerde bulunan bu torbalardan gerekli meblağ, iki kişinin kefilliği […]

Şehir Tarihçiliği ve Ünye

31 Aralık 2019 okunma

Kültürel çeşitliliğin buluşma yeri ve toplumsal yaşamın birincil mekânı olarak kentler, kolektif belleği oluşturan bütünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kent belleği, özellikle son yüzyılda toplumsal tarihin araştırılmasında önemli bir başvuru alanı haline gelmiştir.1 Şehir ve bölge tarihleri ile Müslümanların ilgilenmeleri, İslâmiyet’in ilk dönemlerine kadar […]